Category Archives: Lån

Tjene Penger På Internett

Tjene penger på internett, tjene penger via internett, Internett-bedrift, selge på nett, tjene penger på nett – alle disse vilkårene finnes overalt på internett. Det er som en bedrifts trend nå, alle hopper på i håp om å tjene penger på nett, og flere mennesker prøver å sette opp sin egen virksomhet på nettet, alt i håp om å bli den neste store ting på internett.

Det er faktisk en lang prosess for å tjene penger på nett. Som enhver annen virksomhet, er det skritt som må tas for å oppnå suksess.

Dette kan oppsummeres i 3 enkle trinn:

Å Ha Ditt Eget Nettsted

Ditt nettsted er viktig for å lykkes i din virksomhet. Det kan være et nettsted med en «opt in form» kjent som en Squeeze side. Hvis du ikke vet hvordan du bygger din egen nettside bør du gjøre et forsøk på å lære det, ellers vil du stadig bli nervøs ettersom det vil være en stor del av virksomheten din som du ikke helt forstår.

Det kan høres skremmende for nykommere og nybegynnere, men du trenger å ha ditt eget nettsted, ikke noen andres. Grunnen er at du ikke kan ringe din teknisk person eller designer hver gang du trenger å gjøre en endring på nettstedet ditt. Det er heller ikke praktisk for deg å leie ut alle nettside spørsmål til noen andre. Ærlig talt så kan du ikke jobbe på denne måten, du må være i stand til å håndtere noen enkle endringer selv.

Til slutt kan du leie ut hele denne prosessen til eksperter for å lage det beste squeeze designet, etter du har lært det grunnleggende om å lage en nettside. Med økende konkurranse i nett virksomhet, bør squeeze siden din være ekstraordinær for å tiltrekke seg oppmerksomhet og påmeldinger. Læringsprosessen av å bygge sitt eget nettsted vil innebære “å lage nettsider og lenker ‘,’ skape opt in form ‘,’ sette opp autosvar”, noe som er grunnleggende ferdigheter som en internett markedsfører bør vite og utføre.

Å Ha Et Godt Produkt Å Selge

Din online inntekt er direkte knyttet til hvor godt det valgte produktet eller tjenesten selger. Pass på å sikre at produktet er noe som folk vil ha. Du vil gjøre det mye bedre hvis du velger å fremme produkter som du fullt ut forstår og er kjent med. Dette vil gjøre deg i stand til å skrive bedre annonser uten å anstrenge deg om de riktige tingene å skrive. Du bør fremme produkter og tjenester for bedrifter som har gått gjennom bryet i å gi deg opplæringsprogrammer og affiliate verktøy.

Selg kun produkter som kan leve opp til sine forventninger. På den måten vil du oppnå tillit og respekt fra listen eller kunder som vil kjøpe fra deg igjen når du fremmer andre produkter. Du ønsker ikke å skade ryktet ditt.

Drive Målrettet Trafikk Til Ditt Nettsted

Uansett løftene der ute, er dette vanligvis det manglende leddet i de fleste produkter som selges på nett. Hvordan få målrettet trafikk til nettstedet ditt, teknikker som faktisk fungerer og ikke bare teorier. Det er mange trafikk genererende teknikker som Forum markedsføring, artikkel markedsføring, blogging, Twitter og så videre. Alle disse teknikkene kan generere store mengder gratis trafikk hvis det gjøres riktig.

Blant alle disse er ‘artikkel markedsføring “en stor salgsfremmende teknikk for å tjene penger på internett. Du kan skrive en artikkel om et bestemt produkt, og sende det til artikkel kataloger der forhåpentligvis, hundrevis av mennesker vil lese den og klikke seg gjennom til nettstedet ditt. Hvis du adoptere de riktige teknikkene, vil artikkelen bli plukket opp av søkemotorer og rangeres høyt opp på Google side. Dette vil sende horder av gratis trafikk til nettstedet ditt, en fin måte å tjene penger på internett.…

Utlånsvirksomheten relativt regulert fra myndighetenes side

Kausjonsretten levde en relativt anonym tilværelse fra mellomkrigstiden og frem til midten av 80-tallet. Antall kausjonssaker som i denne perioden ble behandlet i vårt rettssystem, var svært begrenset. Samfunnsøkonomien var stabil, arbeidsledigheten lav og utlånsvirksomheten relativt regulert fra myndighetenes side.

Etter dereguleringen av bankvesenet vet vi at utlånene nærmest eksploderte. Sikkerheten var svært ofte kausjonserklæringer, og fordi alt pekte oppover på 80-tallet, var det nok få kausjonister som tenkte tanken at kausjonsansvaret noen gang ville bli gjort gjeldende.

Resten av historien kjenner de fleste av oss; kracket kom, og tusenvis av ble sittende med ansvaret for en gjeld som i utgangspunktet tilhørte andre. Mange opplevde personlig konkurs som følge av en velmenende signatur de knapt husket å ha avgitt. Så vel domstolene som Bankklagenemnda har i årene etterpå behandlet et betydelig antall kausjonssaker reist av fortvilede kausjonister. Som et ledd i å beskytte forbrukerne i egenskap av låntaker/kausjonist er det nå kommet ny lov finansavtaler og finansoppdrag. Loven trådte ikraft 01.07.2000, og omfatter i det vesentlige følgende hovedpunkter knyttet til kausjonsstillelser:
1. Långivers opplysningsplikt til kausjonisten

Låneinstitusjonen skal bl.a. skriftlig opplyse kausjonisten om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar, om annen sikkerhet eller pant som stilles for långivers fordring.

2. Spesifikasjon av hvilke låneavtaler som omfattes av kausjonsavtalen, samt maksimumsbeløpet kausjonen skal sikre

En kausjonsavtale skal alltid inneholde en klar spesifikasjon av de låneavtaler som kausjonen skal omfatte, og om kausjonsansvarets størrelse eller det høyeste beløp kausjonen skal sikre. Det er derved ikke lenger adgang til å kausjonere for ”ethvert engasjement av enhver art, til enhver tid for NN AS”, slik bankene på 80-tallet yndet å utforme sine kausjonsformularer (og for øvrig sine depoterklæringer).

3. Strenge regler om varslingsplikt

Hovedregelen er at låneinstitusjonen skal varsle kausjonisten senest innen 3 måneder etter at misligholdet inntraff. Videre plikter man uten ugrunnet opphold å varsle kausjonisten, dersom pantet eller annen sikkerhet ikke blir stillet som forutsatt, eller dersom det avtales utsettelse av betaling av renter og avdrag utover en termin. Det samme gjelder dersom kausjonisten dør, åpner gjeldsforhandlinger eller at långiver får kunnskap om at hoveddebitors økonomiske situasjon er blitt vesentlig forringet.

4. Kausjoner skal være tidsbegrenset

Ansvarstiden for kausjonsforpliktelsen er maksimalt 10 år fra inngåelse av kausjonsavtalen.

5. Selvskyldnerkausjon ikke lenger tillatt

Kausjonen skal i utgangspunktet være å betrakte som ”simpel kausjon”, og ikke selvskyldnerkausjon som tidligere. Dette medfører at långiver først må ha startet inndrivelse mot hoveddebitor eller øvrige sikkerheter i låneforholdet.

6. Opplysningsplikt etter kausjonistens forespørsel

Banken har også opplysningsplikt dersom kausjonisten spør hvordan låneforholdet utvikler seg. Dette innebærer at bankens tidligere taushetsplikt om låntakers forhold overfor kausjonisten er opphevet, og gir kausjonisten en mye bedre anledning til å følge med i saken.

7. Avsluttende bemerkninger

Avslutningsvis skal bemerkes at lovfestingen av kausjonsansvaret i høyeste grad var påkrevet, men at dette nok vil bidra til å redusere kausjonsinstituttets verdi som sikkerhet, både fordi mange kausjonister vil betakke seg for å stille seg som kausjonist som følge av den betydelige økte bevissthet om risikoen forbundet dette. Videre vil nok banker for fremtiden også legge mindre vekt på kausjonssikkerhet som følge av de skjerpede regler. Det vil således sannsynligvis bli vanskeligere å få lån7 med kun kausjonist som sikkerhet. Det er muligens heller ikke negativt. Den ovennevnte lovbestemmelse er for øvrig også ufravikelig, idet man ikke kan avtale seg bort fra lovbestemmelsene til skade for kausjonisten.…